ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/รักษาสภาพ

2018-05-22 16:21 By Admin

ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (เกินระยะเวลาเรียน)

2018-05-22 16:20 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)

2018-05-16 16:28 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2018-05-16 16:27 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

2018-05-17 16:26 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

2018-05-16 10:58 By Admin

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

2018-05-15 13:49 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียน 3/ 2560

2018-05-03 11:18 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2561

2018-04-27 16:27 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2560

2018-03-16 11:15 By Admin

ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

2017-09-11 10:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

2017-08-28 14:09 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผนแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

2018-05-07 11:50 By E-Document

ขอเชิญชวนส้งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

2018-04-30 11:59 By E-Document

ขอความอนุเคราะห์ประสาชัมพันธ์หลักสูตรฝึผอลรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติและงานประชุมวิชาการนานาชาติ และเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-04-05 12:10 By E-Document

การประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

2018-03-26 14:41 By E-Document

งานประชุมวิชาการ IBSC 2018 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ อ่าวนางรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่

2018-03-22 11:45 By E-Document

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2018-03-20 13:48 By E-Document

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยนิพนะ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-03-19 13:04 By E-Document

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2018-03-14 11:55 By E-Document

ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

2018-03-06 13:27 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยยาลัยราชภัฏนครปฐม

2018-03-05 12:16 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-08-31 17:31 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2017-10-21

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560

Open Gallery

...

2017-10-07

วันทาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 2560

Open Gallery

...

2017-10-02

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองฯ

Open Gallery

...

2017-09-26

งานมุทิตาจิต 2560

Open Gallery

...

2017-09-21

พิธีลงนามฯ อักขราวิสุทธิ์

Open Gallery

...

2017-08-24

ประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายบัณฑิตฯ

Open Gallery