ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนระดับบัณฑิตศึกษา

2018-09-05 14:34 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561

2018-09-05 14:33 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารักษาสภาพ ปีการศึกษา 2561

2018-09-04 10:11 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

2018-08-22 09:37 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

2018-08-10 10:40 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (แพทย์แผนไทย)

2018-08-06 11:56 By Admin

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 (แพทย์แผนไทย)

2018-07-31 14:12 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

2018-07-24 15:21 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 3/2560

2018-07-02 14:20 By Admin

ปฎิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561

2018-06-12 16:01 By Admin

ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

2017-09-11 10:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

2017-08-28 14:09 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย)

2018-08-30 14:17 By E-Document

กาประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

2018-08-29 12:00 By E-Document

ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร

2018-08-29 11:58 By E-Document

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่

2018-08-29 11:53 By E-Document

ขอเชิญร่วมนำสเนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

2018-08-29 11:50 By E-Document

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 ณ โรมแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

2018-08-21 12:06 By E-Document

ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ครบรอบ 47 ปี

2018-08-14 13:24 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2018-08-07 11:49 By E-Document

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเอเชีย จังหวัดขอนแก่น

2018-07-31 11:55 By E-Document

เชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

2018-07-31 11:18 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

การให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

2018-06-28 11:15 By E-Document

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2018-08-25

ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2561

Open Gallery

...

2018-06-29

ทบทวนยุทธศาสตร์ปี 2561

Open Gallery

...

2018-04-04

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน

Open Gallery

...

2018-06-23

อบรบการใช้งานระบบ I-Thesis

Open Gallery

...

2018-03-29

การเขียนบทความทางวิชาการฯ

Open Gallery

...

2018-05-18

ดูงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Open Gallery