ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดประเมินความรู้พื้นฐาน สอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 1)

2017-07-18 15:20 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 1

2017-07-18 15:18 By Admin

ประกาศขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560

2017-07-14 16:40 By Admin

ประกาศขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

2017-07-14 16:39 By Admin

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)

2017-07-14 16:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559 (เพิ่มเติม)

2017-07-06 09:59 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559 (เพิ่มเติม)

2017-06-22 11:37 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559

2017-06-22 11:36 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับเพิ่มเติม)

2017-06-22 10:12 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไข)

2017-06-22 10:12 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2557

2014-12-11 16:12 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 1/2557 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2557

2014-09-25 10:58 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2017-07-21 12:31 By E-Document

การปรุมวิชาการ Symposium in Special Education and inclusion for AEC ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2017-07-20 12:05 By E-Document

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2017-07-18 12:21 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

2017-07-12 12:44 By E-Document

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2017-07-07 11:11 By E-Document

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทบความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2017-06-22 13:33 By E-Document

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และกระชประชุมวิชาการสุขภาพจิตเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

2017-06-08 12:01 By E-Document

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวิท แอนด์คอนเวนชั้่น กรุงเทพมหานคร

2017-06-05 13:09 By E-Document

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 28 - 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2017-06-05 12:53 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2017-05-30 12:25 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-08-31 17:31 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2017-03-24

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ

Open Gallery

...

2017-02-18

กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 2559

Open Gallery

...

2017-02-14

วันราชภัฏ 2560

Open Gallery

...

2016-10-21

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2559

Open Gallery

...

2016-09-09

Problem Based

Open Gallery

...

2016-10-08

วันทาคณาจารย์ 2559

Open Gallery