เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

2017-09-19 11:37 By Admin

ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

2017-09-11 10:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

2017-08-28 14:09 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระค่ารักษาสภาพและวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2017-08-21 11:25 By Admin

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2017-08-21 11:24 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560

2017-08-02 13:46 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560

2017-08-02 13:45 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 2

2017-07-27 14:56 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดประเมินความรู้พื้นฐาน สอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2)

2017-07-27 14:55 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดประเมินความรู้พื้นฐาน สอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 1)

2017-07-18 15:20 By Admin

ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

2017-09-11 10:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

2017-08-28 14:09 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

ประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

2017-08-23 13:23 By E-Document

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2017-08-21 11:59 By E-Document

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU - AFBE International Conference 2018

2017-08-21 11:51 By E-Document

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560

2017-08-01 14:11 By E-Document

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

2017-08-01 14:07 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2017-07-21 12:31 By E-Document

การปรุมวิชาการ Symposium in Special Education and inclusion for AEC ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2017-07-20 12:05 By E-Document

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2017-07-18 12:21 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

2017-07-12 12:44 By E-Document

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2017-07-07 11:11 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-08-31 17:31 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2017-09-21

พิธีลงนามฯ อักขราวิสุทธิ์

Open Gallery

...

2017-08-24

ประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายบัณฑิตฯ

Open Gallery

...

2017-08-11

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่ 2560

Open Gallery

...

2017-08-06

การปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

Open Gallery

...

2017-07-20

ประชุมวิชาวิชาการเครือข่ายฯ 17

Open Gallery

...

2017-03-24

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ

Open Gallery