ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2560

2018-03-16 11:15 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

2018-01-15 10:04 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2018-01-15 10:03 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

2018-01-08 14:06 By Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป

2017-12-25 15:45 By Admin

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

2017-12-22 13:56 By Admin

ประกาศ จำหน่ายตามระเบียบการเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

2017-12-20 10:09 By Admin

ประกาศ กำหนดสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป 19 มกราคม 2561

2017-12-12 15:24 By Admin

ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2017-11-20 10:58 By Admin

ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2017-11-20 10:57 By Admin

ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

2017-09-11 10:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

2017-08-28 14:09 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยนิพนะ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-03-19 13:04 By E-Document

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2018-03-14 11:55 By E-Document

ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

2018-03-06 13:27 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยยาลัยราชภัฏนครปฐม

2018-03-05 12:16 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4 ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจนท์พาเลซ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2018-03-05 12:05 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 25 พฤศภาคม 2561 ณ ABAC

2018-02-13 20:18 By E-Document

การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประการศการศึกษา 2561 รอบที่ 2

2018-01-31 11:44 By E-Document

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2018-01-31 11:42 By E-Document

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใรชนวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2018-01-31 11:40 By E-Document

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

2018-01-22 16:30 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-08-31 17:31 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2017-10-21

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560

Open Gallery

...

2017-10-07

วันทาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 2560

Open Gallery

...

2017-10-02

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองฯ

Open Gallery

...

2017-09-26

งานมุทิตาจิต 2560

Open Gallery

...

2017-09-21

พิธีลงนามฯ อักขราวิสุทธิ์

Open Gallery

...

2017-08-24

ประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายบัณฑิตฯ

Open Gallery