คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 3/2560

2018-07-02 14:20 By Admin

ปฎิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561

2018-06-12 16:01 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

2018-06-06 16:42 By Admin

ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/รักษาสภาพ

2018-05-22 16:21 By Admin

ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (เกินระยะเวลาเรียน)

2018-05-22 16:20 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)

2018-05-16 16:28 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2018-05-16 16:27 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

2018-05-17 16:26 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

2018-05-16 10:58 By Admin

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

2018-05-15 13:49 By Admin

ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

2017-09-11 10:36 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560

2017-08-28 14:09 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

2018-07-17 12:03 By E-Document

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2018-07-09 11:50 By E-Document

งานประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (NIT - InCIT 2018)

2018-06-27 12:15 By E-Document

การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยอละนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

2018-06-21 12:24 By E-Document

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17

2018-06-19 11:53 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2018-06-12 11:26 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2018-06-05 12:15 By E-Document

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018

2018-06-05 12:10 By E-Document

ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

2018-06-05 11:52 By E-Document

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

2018-05-28 14:04 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

การให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

2018-06-28 11:15 By E-Document

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2018-05-18

ดูงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Open Gallery

...

2017-10-21

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560

Open Gallery

...

2017-10-07

วันทาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 2560

Open Gallery

...

2017-10-02

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองฯ

Open Gallery

...

2017-09-26

งานมุทิตาจิต 2560

Open Gallery

...

2017-09-21

พิธีลงนามฯ อักขราวิสุทธิ์

Open Gallery