แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 A1001 คำร้องขอเปิดวิชาเรียน Download
2 A1002 คำร้องขอโอนผลการเรียน Download
3 A1003 คำร้องขอยกเว้นรายวิชา Download
4 A1004 คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน Download
5 A1006 คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา Download
6 A1007 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Download
7 A1008 คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา Download
8 A1009 คำร้องขอขยายเวลาเรียน Download
9 A10010 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา Download
10 A10011 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download
11 A10012 คำร้องขอพักการเรียน Download
12 A10013 คำร้องขึ้นทะเบียนปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต Download
13 A10014 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา Download
14 A10015 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร Download
15 A10016 คำร้องขอลาออก Download
16 A10017 คำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ Download
17 B2002 คำร้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย Download
18 B2003 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
19 B2004 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download
20 B2005 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ Download
21 B2006 คำร้องขอขยายระยะเวลาส่งวิทยานิพนธ์ Download
22 B2007 คำร้องค่าลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง Download
23 D4001 บันทึกข้อความ Download
24 D4003 ใบมอบอำนาจ Download
25 B2009 คำร้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ Download
26 C3001 แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา Download
27 C3002 แบบฟอร์มการเขียนบทความ วารสารบัณฑิตศึกษา มร.รช. Download
28 F6001 คำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Download
29 E5005 ใบส่งเกรด S Download
30 E5006 แบบยืนยันผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
31 E5007 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
32 E5008 ผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์ Download
33 B20012 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างการศึกษาอิสระ Download
34 B20013 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
35 E5009 เอกสารประกอบการส่งเล่มการศึกษาอิสระ Download
36 E50010 เอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ Download
37 E50011 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การตีพิมพ์บทความในวารสาร) Download
38 E50012 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)) Download
39 E50013 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ Proceeding แบบ CD) Download
40 A10018 คำร้องขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน Download
41 G7001 คำร้องขอส่งตรวจรายละเอียดร่างหลักสูตร Download
42 G7002 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.doc) Download
43 G7003 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.ppt) Download
44 G7004 Template มคอ.3 Download
45 G7005 Template มคอ.5 Download
46 G7006 Template มคอ.7 Download
47 G7007 Template สมอ.08 Download
48 G7008 ป.บัณฑิต เกณฑ์ 58 Download
49 G7009 ป.บัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์ 58 Download
50 G70010 ปริญญาเอก เกณฑ์ 58 Download
51 G70011 ปริญญาโท เกณฑ์ 58 Download
52 E50014 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2558 ที่ใช้ระบบ E-Thesis Download
53 B20014 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์-ป.เอก Download
54 B20015 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้นไป Download
55 B20016 คำร้องขอสอบเทียบความรู้/ประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ/ภาษาต่างประเทศ/คอมพิวเตอร์ Download
56 B20017 คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ Download
57 B20018 คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 A1001 คำร้องขอเปิดวิชาเรียน Download
2 A1002 คำร้องขอโอนผลการเรียน Download
3 A1003 คำร้องขอยกเว้นรายวิชา Download
4 A1004 คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน Download
5 A1006 คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา Download
6 A1007 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Download
7 A1008 คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา Download
8 A1009 คำร้องขอขยายเวลาเรียน Download
9 A10010 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา Download
10 A10011 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download
11 A10012 คำร้องขอพักการเรียน Download
12 A10013 คำร้องขึ้นทะเบียนปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต Download
13 A10014 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา Download
14 A10015 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร Download
15 A10016 คำร้องขอลาออก Download
16 A10017 คำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ Download
17 A10018 คำร้องขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 B2002 คำร้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย Download
2 B2003 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
3 B2004 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download
4 B2005 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ Download
5 B2006 คำร้องขอขยายระยะเวลาส่งวิทยานิพนธ์ Download
6 B2007 คำร้องค่าลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง Download
7 B2009 คำร้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ Download
8 B20012 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างการศึกษาอิสระ Download
9 B20013 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
10 B20015 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้นไป Download
11 B20016 คำร้องขอสอบเทียบความรู้/ประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ/ภาษาต่างประเทศ/คอมพิวเตอร์ Download
12 B20017 คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ Download
13 B20018 คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 C3001 แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา Download
2 C3002 แบบฟอร์มการเขียนบทความ วารสารบัณฑิตศึกษา มร.รช. Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 D4001 บันทึกข้อความ Download
2 D4003 ใบมอบอำนาจ Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 E5005 ใบส่งเกรด S Download
2 E5006 แบบยืนยันผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
3 E5007 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
4 E5008 ผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์ Download
5 E5009 เอกสารประกอบการส่งเล่มการศึกษาอิสระ Download
6 E50010 เอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ Download
7 E50011 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การตีพิมพ์บทความในวารสาร) Download
8 E50012 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)) Download
9 E50013 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ Proceeding แบบ CD) Download
10 E50014 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2558 ที่ใช้ระบบ E-Thesis Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 F6001 คำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Download
2 B20014 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์-ป.เอก Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 G7001 คำร้องขอส่งตรวจรายละเอียดร่างหลักสูตร Download
2 G7002 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.doc) Download
3 G7003 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.ppt) Download
4 G7004 Template มคอ.3 Download
5 G7005 Template มคอ.5 Download
6 G7006 Template มคอ.7 Download
7 G7007 Template สมอ.08 Download
8 G7008 ป.บัณฑิต เกณฑ์ 58 Download
9 G7009 ป.บัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์ 58 Download
10 G70010 ปริญญาเอก เกณฑ์ 58 Download
11 G70011 ปริญญาโท เกณฑ์ 58 Download