แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 A1001 คำร้องขอเปิดวิชาเรียน Download
2 A1002 คำร้องขอโอนผลการเรียน Download
3 A1003 คำร้องขอยกเว้นรายวิชา Download
4 A1004 คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน Download
5 A1005 คำร้องขอสอบความก้าวหน้า ขอสอบโครงร่าง ขอสอบปากเปล่า Download
6 A1006 คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา Download
7 A1007 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Download
8 A1008 คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา Download
9 A1009 คำร้องขอขยายเวลาเรียน Download
10 A10010 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา Download
11 A10011 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download
12 A10012 คำร้องขอพักการเรียน Download
13 A10013 คำร้องขึ้นทะเบียนปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต Download
14 A10014 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา Download
15 A10015 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร Download
16 A10016 คำร้องขอลาออก Download
17 A10017 คำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ Download
18 B2001 คำร้องขอสอบคอมพิวเตอร์ Download
19 B2002 คำร้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย Download
20 B2003 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
21 B2004 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download
22 B2005 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ Download
23 B2006 คำร้องขอขยายระยะเวลาส่งวิทยานิพนธ์ Download
24 B2007 คำร้องค่าลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง Download
25 B2008 คำร้องขอสอบ Download
26 D4001 บันทึกข้อความ Download
27 D4003 ใบมอบอำนาจ Download
28 B2009 คำร้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ Download
29 B20010 คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ Download
30 B20011 คำร้องขอสอบความก้าวหน้า/ขอสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์-การศึกษาอิสระ Download
31 C3001 แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา Download
32 C3002 แบบฟอร์มการเขียนบทความ วารสารบัณฑิตศึกษา มร.รช. Download
33 F6001 คำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Download
34 E5005 ใบส่งเกรด S Download
35 E5006 แบบยืนยันผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
36 E5007 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
37 E5008 ผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์ Download
38 B20012 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างการศึกษาอิสระ Download
39 B20013 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
40 E5009 เอกสารประกอบการส่งเล่มการศึกษาอิสระ Download
41 E50010 เอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ Download
42 E50011 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การตีพิมพ์บทความในวารสาร) Download
43 E50012 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)) Download
44 E50013 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ Proceeding แบบ CD) Download
45 A10018 คำร้องขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน Download
46 G7001 คำร้องขอส่งตรวจรายละเอียดร่างหลักสูตร Download
47 G7002 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.doc) Download
48 G7003 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.ppt) Download
49 G7004 Template มคอ.3 Download
50 G7005 Template มคอ.5 Download
51 G7006 Template มคอ.7 Download
52 G7007 Template สมอ.08 Download
53 G7008 ป.บัณฑิต เกณฑ์ 58 Download
54 G7009 ป.บัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์ 58 Download
55 G70010 ปริญญาเอก เกณฑ์ 58 Download
56 G70011 ปริญญาโท เกณฑ์ 58 Download
57 E50014 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2558 ที่ใช้ระบบ E-Thesis Download
58 B20014 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์-ป.เอก Download
59 B20015 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้นไป Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 A1001 คำร้องขอเปิดวิชาเรียน Download
2 A1002 คำร้องขอโอนผลการเรียน Download
3 A1003 คำร้องขอยกเว้นรายวิชา Download
4 A1004 คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน Download
5 A1005 คำร้องขอสอบความก้าวหน้า ขอสอบโครงร่าง ขอสอบปากเปล่า Download
6 A1006 คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา Download
7 A1007 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Download
8 A1008 คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา Download
9 A1009 คำร้องขอขยายเวลาเรียน Download
10 A10010 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา Download
11 A10011 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download
12 A10012 คำร้องขอพักการเรียน Download
13 A10013 คำร้องขึ้นทะเบียนปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต Download
14 A10014 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา Download
15 A10015 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร Download
16 A10016 คำร้องขอลาออก Download
17 A10017 คำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ Download
18 A10018 คำร้องขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 B2001 คำร้องขอสอบคอมพิวเตอร์ Download
2 B2002 คำร้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย Download
3 B2003 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
4 B2004 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download
5 B2005 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ Download
6 B2006 คำร้องขอขยายระยะเวลาส่งวิทยานิพนธ์ Download
7 B2007 คำร้องค่าลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง Download
8 B2008 คำร้องขอสอบ Download
9 B2009 คำร้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ Download
10 B20010 คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ Download
11 B20011 คำร้องขอสอบความก้าวหน้า/ขอสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์-การศึกษาอิสระ Download
12 B20012 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างการศึกษาอิสระ Download
13 B20013 แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
14 B20015 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้นไป Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 C3001 แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา Download
2 C3002 แบบฟอร์มการเขียนบทความ วารสารบัณฑิตศึกษา มร.รช. Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 D4001 บันทึกข้อความ Download
2 D4003 ใบมอบอำนาจ Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 E5005 ใบส่งเกรด S Download
2 E5006 แบบยืนยันผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
3 E5007 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ Download
4 E5008 ผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์ Download
5 E5009 เอกสารประกอบการส่งเล่มการศึกษาอิสระ Download
6 E50010 เอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ Download
7 E50011 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การตีพิมพ์บทความในวารสาร) Download
8 E50012 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)) Download
9 E50013 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ Proceeding แบบ CD) Download
10 E50014 ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2558 ที่ใช้ระบบ E-Thesis Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 F6001 คำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Download
2 B20014 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์-ป.เอก Download
ลำดับ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 G7001 คำร้องขอส่งตรวจรายละเอียดร่างหลักสูตร Download
2 G7002 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.doc) Download
3 G7003 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภาต่างๆ (.ppt) Download
4 G7004 Template มคอ.3 Download
5 G7005 Template มคอ.5 Download
6 G7006 Template มคอ.7 Download
7 G7007 Template สมอ.08 Download
8 G7008 ป.บัณฑิต เกณฑ์ 58 Download
9 G7009 ป.บัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์ 58 Download
10 G70010 ปริญญาเอก เกณฑ์ 58 Download
11 G70011 ปริญญาโท เกณฑ์ 58 Download