ข้อมูลหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา แผน ค่าธรรมเนียม โครงสร้างหลักสูตร Website สาขา สถานะเปิดรับสมัคร
ต่อภาคเรียน ตลอดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิชาชีพครู ดูรายละเอียดคลิก Website ..

ข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร สาขาวิชา แผน ค่าธรรมเนียม โครงสร้างหลักสูตร Website สาขา สถานะเปิดรับสมัคร
ต่อภาคเรียน ตลอดหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 20,000 80,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การนิเทศการศึกษา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีน ก2 28,000 112,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย ก2 22,000 88,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโครงการ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ก2, ข * * ดูรายละเอียดคลิก Website ..
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 1.2 * * ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ ก2, ข * * ดูรายละเอียดคลิก Website ..
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัล) - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี ก2, ข 24,000 96,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..

ข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาเอกชื่อหลักสูตร สาขาวิชา แผน ค่าธรรมเนียม โครงสร้างหลักสูตร Website สาขา สถานะเปิดรับสมัคร
ต่อภาคเรียน ตลอดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ) - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม 2.1 47,000 235,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 2.1 47,000 282,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 1.1, 2.1 * * ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 1.1, 2.1 50,000 300,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การนิเทศการศึกษา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 2.1 60,000 360,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร