ข้อมูลหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา แผน ค่าธรรมเนียม โครงสร้างหลักสูตร Website สาขา สถานะเปิดรับสมัคร
ต่อภาคเรียน ตลอดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิชาชีพครู - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร

ข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร สาขาวิชา แผน ค่าธรรมเนียม โครงสร้างหลักสูตร Website สาขา สถานะเปิดรับสมัคร
ต่อภาคเรียน ตลอดหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 20,000 80,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การนิเทศการศึกษา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีน ก2 28,000 112,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย ก2 22,000 88,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโครงการ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ก2, ข * * ดูรายละเอียดคลิก Website ..
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 1.2 * * ดูรายละเอียดคลิก Website ..
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัล) - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี ก2, ข 24,000 96,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..

ข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาเอกชื่อหลักสูตร สาขาวิชา แผน ค่าธรรมเนียม โครงสร้างหลักสูตร Website สาขา สถานะเปิดรับสมัคร
ต่อภาคเรียน ตลอดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ) - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม 2.1 47,000 235,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 2.1 47,000 282,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 1.1 * * ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 1.1,2.1 50,000 300,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การนิเทศการศึกษา - - - ดูรายละเอียดคลิก Website ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 2.1 60,000 360,000 ดูรายละเอียดคลิก Website ..