วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 27 ปีที่ 11 ตีพิมพ์เดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปิดรับบทความ

ข่าวสารจากกองบรรณาธิการ
... กองบรรณาธิการ
บทความที่ถูกส่งจะต้องถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ คลิก! format_art.doc
Posted : 2016-10-20
... กองบรรณาธิการ
เชิญร่วมส่งบทความลงวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ 25 ปีที่ 11
Posted : 2016-10-20
Read More....
... ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม-เมษายน
พ.ศ. 2561

Read Journal
2016-07-12
15 Read
... ปีที่ 9 ฉบับที่ 21
เดือน กันยายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2559

Read Journal
2016-09-28
15 Read
... ปีที่ 9 ฉบับที่ 20
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
พ.ศ. 2559

Read Journal
2016-09-28
15 Read
... ปีที่ 9 ฉบับที่ 19
เดือน มกราคม-เมษายน
พ.ศ. 2559

Read Journal
2016-09-28
15 Read
ส่งบทความออนไลน์ * ปิดรับบทความเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI
Back to Top
Login เข้าสู่ระบบเช็คสถานะบทความออนไลน์

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กำหนด ปีละ 3 เล่ม (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)


บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
กองจัดการและพิสูจน์อักษร
นางสาวพิณทิพย์ คำมาต
นายณัฐพล ป่าไร่
นายรัชชานนท์ แย้มศรี
นางศรีสุดา ไชยศรี
นางสาวประภัสสร พรมเมือง
นางสาวจาริยา งามเมือง
กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกูล : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การจัดรูปแบบบทความ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Template.doc


...

ขั้นตอน/วิธีการของวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


...

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


บุคคลทั่วไป 4,500 บาท

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3,500 บาท

วิธีการชำระเงิน วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


การชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความโดย
สั่งจ่ายธนาณัติในนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย” ปณ.บ้านดู่
ส่งธนาณัติ มายัง วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
กองบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ (ตึก 8 ชั้น)
80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100
P: 053 776 026 , P: 053 776 000 ต่อ 1360

grad.crru.ac.th หรือ orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/main