ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วันทาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 2560 วันที่ 2017-10-07 สถานที่ ห้องพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Gallery