ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 วันที่ 2017-08-06 สถานที่ ห้องพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Gallery