ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วันทาคณาจารย์ 2559 วันที่ 2016-10-08 สถานที่ ห้องพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Gallery