ข่าวประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด

News | กลับสู่หน้าหลัก

List

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนระดับบัณฑิตศึกษา Update : 2018-09-05 14:34 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561 Update : 2018-09-05 14:33 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารักษาสภาพ ปีการศึกษา 2561 Update : 2018-09-04 10:11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 Update : 2018-08-22 09:37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 Update : 2018-08-10 10:40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (แพทย์แผนไทย) Update : 2018-08-06 11:56 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 (แพทย์แผนไทย) Update : 2018-07-31 14:12 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Update : 2018-07-24 15:21 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 3/2560 Update : 2018-07-02 14:20 ปฎิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561 Update : 2018-06-12 16:01 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) Update : 2018-06-06 16:42 ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/รักษาสภาพ Update : 2018-05-22 16:21 ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (เกินระยะเวลาเรียน) Update : 2018-05-22 16:20 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) Update : 2018-05-16 16:28 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 Update : 2018-05-16 16:27 ประกาศกำหนดการชำระค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 Update : 2018-05-17 16:26 ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Update : 2018-05-16 10:58 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 Update : 2018-05-15 13:49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียน 3/ 2560 Update : 2018-05-03 11:18 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2561 Update : 2018-04-27 16:27 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2560 Update : 2018-03-16 11:15 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 Update : 2018-01-15 10:04 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 Update : 2018-01-15 10:03 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 Update : 2018-01-08 14:06 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2017-12-25 15:45 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 Update : 2017-12-22 13:56 ประกาศ จำหน่ายตามระเบียบการเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2017-12-20 10:09 ประกาศ กำหนดสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป 19 มกราคม 2561 Update : 2017-12-12 15:24 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Update : 2017-11-20 10:58 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Update : 2017-11-20 10:57 เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก Update : 2017-09-19 11:37 ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 Update : 2017-09-11 10:36 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 Update : 2017-08-28 14:09 ประกาศกำหนดการชำระค่ารักษาสภาพและวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Update : 2017-08-21 11:25 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Update : 2017-08-21 11:24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 Update : 2017-08-02 13:46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Update : 2017-08-02 13:45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 2 Update : 2017-07-27 14:56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดประเมินความรู้พื้นฐาน สอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2) Update : 2017-07-27 14:55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดประเมินความรู้พื้นฐาน สอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 1) Update : 2017-07-18 15:20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 1 Update : 2017-07-18 15:18 ประกาศขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 Update : 2017-07-14 16:40 ประกาศขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 Update : 2017-07-14 16:39 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม) Update : 2017-07-14 16:36 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559 (เพิ่มเติม) Update : 2017-07-06 09:59 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559 (เพิ่มเติม) Update : 2017-06-22 11:37 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559 Update : 2017-06-22 11:36 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับเพิ่มเติม) Update : 2017-06-22 10:12 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไข) Update : 2017-06-22 10:12 ประกาศกำหนดการการชำระค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559 Update : 2017-06-06 09:44 ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559 Update : 2017-06-06 09:42 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม) Update : 2017-05-23 16:57 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2017-05-22 18:22 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม) Update : 2017-05-22 18:21 ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Update : 2017-05-15 14:59 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม) Update : 2017-05-09 16:28 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559 Update : 2017-05-09 16:27 ประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียน 3/ 2559 Update : 2017-05-05 14:36 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2559 Update : 2017-04-24 09:37 ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 เพิ่มเติม Update : 2017-04-10 15:01 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) Update : 2017-03-16 10:38 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (เรียน จันทร์ - ศุกร์) Update : 2017-03-16 10:37 ประกาศขยายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 Update : 2017-02-20 10:34 ประกาศ ผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2017-02-11 15:16 กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Update : 2017-01-16 11:35 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Update : 2017-01-16 11:34 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 Update : 2017-01-16 09:39 ประกาศ จำหน่ายตามระเบียบการเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2016-12-27 13:49 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอค่าธรรมเนียมคืนเนื่องจากสาขาวิชาไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ Update : 2016-12-21 17:33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 Update : 2016-12-21 14:28 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา Update : 2016-12-13 15:49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2016-11-17 15:02 ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2559 Update : 2016-10-27 11:14 ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2/2559 Update : 2016-10-27 11:14 ประกาศ เรื่องการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2016-10-26 12:01 กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 Update : 2016-10-25 11:42 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 Update : 2016-09-08 16:49 กำหนดการการชำระค่ารักษาสภาพ/ทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2016-09-02 15:06 กำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2016-09-02 15:05 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียน 1/2559 Update : 2016-08-18 19:15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับป.โทและป.เอก ภาคเรียน 1/2559 Update : 2016-08-18 19:13 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2016-08-17 11:29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดประเมินความรู้ฯ เพื่อศึกษาต่อระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2559 Update : 2016-08-16 13:53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ภาคเรียนที่ 1/2559 Update : 2016-08-10 12:54 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) Update : 2016-07-24 11:40 แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา Update : 2016-06-21 16:51 แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา Update : 2016-06-21 16:50 ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Update : 2016-06-21 16:50 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558 Update : 2016-06-21 16:45 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558 Update : 2016-06-01 09:35 ประกาศจำหน่ายตามระเบียบการเงิน ภาคเรียนที่ 2/2558 Update : 2016-05-30 14:52 ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 Update : 2016-05-17 15:50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศระดับดุษฎีบัณฑิต Update : 2016-04-01 16:52 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับป.โทและป.เอก ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนทึ่ 1/2559 Update : 2016-03-31 11:03 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับป.โทและป.เอก ภาคปกติ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนทึ่ 1/2559 Update : 2016-03-31 11:02 การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2016-03-04 12:30 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) Update : 2016-02-16 10:52 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Update : 2016-01-16 09:19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (เพิ่มเติม) Update : 2016-01-07 09:22 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2558 Update : 2016-01-06 12:11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 Update : 2016-01-06 12:09 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 Update : 2016-01-04 10:02 กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพและค่าวิทยานิพนธ์ฯ 2558 ภาคเรียนที่ 2 Update : 2016-01-04 10:01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 Update : 2015-12-29 17:16 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) 2/2558 Update : 2015-11-05 11:15 ประกาศขยายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-09-22 12:37 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต(ปบัณฑิต,โท,เอก) ประจำปี 2558 Update : 2015-08-26 15:32 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Update : 2015-08-19 16:48 กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพและค่าวิทยานิพนธ์ฯ 2558 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2015-08-10 10:20 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Update : 2015-08-10 10:19 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) Update : 2015-08-07 15:43 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท,เอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) Update : 2015-08-07 15:42 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) Update : 2015-08-06 14:56 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) Update : 2015-08-06 14:54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-08-05 14:29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-08-05 14:20 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-07-27 17:14 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-07-27 17:13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-07-23 16:11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2558 Update : 2015-07-23 16:08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2015-07-07 10:14 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติผลรอบที่ 4/2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 Update : 2015-07-02 12:06 ประกาศการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2015-06-22 14:31 ประกาศขยายกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3-2557 Update : 2015-06-12 14:38 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 Update : 2015-06-11 10:20 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบอนุมัติผลการศึกษา รอบที่ 3/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 Update : 2015-05-27 12:00 ประกาศกำหนดการชำระค่ารักษาสภาพและทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 3/2557 Update : 2015-05-20 16:04 ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 Update : 2015-05-18 14:35 ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Update : 2015-05-01 17:43 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 เทอม 1 Update : 2015-03-03 10:05 ประกาศแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 Update : 2015-02-03 12:46 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาครั้งที่ 5 วันที่ 25 ธ.ค. 57 Update : 2014-12-25 15:37 กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระต่อเนื่อง 2/2557 Update : 2014-12-25 14:47 กำหนกการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2557 Update : 2014-12-25 14:46 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2557 Update : 2014-12-19 17:24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) Update : 2014-12-17 11:53 ประกาศจำหน่ายตามระเบียบการเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 Update : 2014-12-13 15:03 ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) Update : 2014-12-13 15:00 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2557 Update : 2014-12-11 16:12 ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ Update : 2014-11-05 15:47 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก Update : 2014-10-27 16:19 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Update : 2014-10-03 13:50 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 1/2557 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2557 Update : 2014-09-25 10:58 ประกาศการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป Update : 2014-09-24 09:52 ประกาศรายชื่ออนุมัติการศึกษาประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2557 Update : 2014-09-05 16:31 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 1/2557 (กรณีเป็นภาคเรียนสุดท้าย) Update : 2014-08-19 14:04 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2557 Update : 2014-08-19 13:53 ประกาศผลการสอบ ป.เอก Update : 2014-08-19 13:51