เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

About Graduate School | กลับสู่หน้าหลัก

"กำกับมาตรฐาน ประสานหน่วยงาน บริการประทับใจ"

vision : วิสัยทัศน์
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานในการผลิตบัณฑิตสูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

Resolution : ปณิธาน
มุ่งมั่นในการกำกับประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

Mission : พันธกิจ

  1. ประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. กำกับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
  3. ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลอื่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


Objective : วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยไว้ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. เพื่อกำกับ ควบคุมมาตรฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
  3. เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระมีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ของประเทศ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
  4. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยมีความคล่องตัว มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  5. เพื่อให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่สังคมและชุมชน

Our Great Team

Graduate School CRRU.

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนารัตน์ แสวงกิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิณทิพย์ คำมาต หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ณัฐพล ป่าไร่ นักวิชาการการศึกษา
ศรีสุดา ไชยศรี นักวิชาการการศึกษา
รัชชานนท์ แย้มศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประภัสสร พรมเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จาริยา งามเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรนิกา เมืองมูล เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาเอก