ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559 (เพิ่มเติม)

2017-06-22 11:37 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559

2017-06-22 11:36 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับเพิ่มเติม)

2017-06-22 10:12 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไข)

2017-06-22 10:12 By Admin

ประกาศกำหนดการการชำระค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559

2017-06-06 09:44 By Admin

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559

2017-06-06 09:42 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)

2017-05-23 16:57 By Admin

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

2017-05-22 18:22 By Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)

2017-05-22 18:21 By Admin

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-15 14:59 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

2016-09-08 16:49 By Admin

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและวิพากษ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:51 By Admin

แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

ขั้นตอนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2016-06-21 16:50 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2558

2016-06-21 16:45 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

2016-02-16 10:52 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-01-16 09:19 By Admin

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2015-08-19 16:48 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2557

2014-12-11 16:12 By Admin

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 1/2557 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2557

2014-09-25 10:58 By Admin

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Phone

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ All

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทบความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2017-06-22 13:33 By E-Document

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และกระชประชุมวิชาการสุขภาพจิตเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

2017-06-08 12:01 By E-Document

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวิท แอนด์คอนเวนชั้่น กรุงเทพมหานคร

2017-06-05 13:09 By E-Document

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 28 - 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2017-06-05 12:53 By E-Document

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2017-05-30 12:25 By E-Document

ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2017-05-23 13:01 By E-Document

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

2017-05-17 17:07 By E-Document

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-03 11:47 By E-Document

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

2017-04-18 12:07 By E-Document

ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2017-04-03 12:48 By E-Document

ประกาศทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017-06-19 11:16 By E-Document

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระกว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)

2017-05-23 15:58 By E-Document

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-12-14 14:59 By E-Document

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-11-09 13:20 By E-Document

แจ้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัยค้นคว้า ประจำปี 2559

2016-11-08 15:33 By E-Document

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2016-11-01 14:31 By E-Document

ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2016-10-17 15:21 By E-Document

การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2016-08-31 17:31 By E-Document

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

...

2017-03-24

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ

Open Gallery

...

2017-02-18

กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 2559

Open Gallery

...

2017-02-14

วันราชภัฏ 2560

Open Gallery

...

2016-10-21

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2559

Open Gallery

...

2016-09-09

Problem Based

Open Gallery

...

2016-10-08

วันทาคณาจารย์ 2559

Open Gallery