1 ด้านการบริหารการศึกษา

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

2 ด้านหลักสูตรและการสอน

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

3 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

4 ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

5 ด้านการเมืองและการปกครอง

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

6 ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

7 ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ลงทะเบียนบทความออนไลน์ Click!.

Step Online

Graduate School

Chiang Rai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอมือง
จังหวัดเชียงราย 57150
P: 053-776026 หรือ 053-776000 ต่อ 1360
Email : graduateschool.crru@gmail.com