ระบบบริการข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


Graduate School School Chaing Rai Rajabhat University

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ 1/2561
(ปริญญาโท ปริญญาเอก)

สาขาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1


* ให้อ้างอิงตามประกาศ

ดูหลักสูตรอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา


ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1


*จัดเรียงลำดับที่ปรับปรุงล่าสุด

กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1


วันที่ กิจกรรม สถานที่/เว็บไซต์
ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2561
09.00 - 17.00 น.
เปิดรับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัยหรือทาง grad.crru.ac.th
10
สิงหาคม 2561
09.00 - 17.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
17
สิงหาคม 2561
09.00 - 17.00 น.
สอบคัดเลือก
22
สิงหาคม 2561
09.00 - 17.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
24
สิงหาคม 2561
09.00 - 17.00 น.
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25
สิงหาคม 2561
09.00 - 17.00 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษา
25
สิงหาคม 2561
เปิดภาคเรียน

คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียน


สำหรับสมัครระดับปริญญาโท 1. ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ชำระ ณ วัน สมัครเรียน)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
3. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
- ผู้สมัครประเภทที่ 1* ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวันที่อนุมัติปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครประเภทที่ 2** ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุว่าอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส
สำหรับสมัครระดับปริญญาเอก 1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท (ชำระ ณ วัน รายงานตัวเป็นนักศึกษา)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)
- ผู้สมัครประเภทที่ 1* ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวันที่อนุมัติปริญญา) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- ผู้สมัครประเภทที่ 2** ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับและปริญญาโท ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุว่าอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
4. แนวคิดเชิงหลักการเพื่อพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส